Konfidens säkrar IT-upphandlingen

Ett verktyg som hjälper er ställa rätt krav

Konfidens hjälper er med

Offentlighets- och sekretesslagen

Konfidens säkerställer att inköp av IT-system, molntjänster eller konsulter m.m. inte innebär ett röjande av sekretessbelagd information.

Tryckfrihetsförordningen

Konfidens ger er trygghet i att utkast och arbetsmaterial som inte är allmänna handlingar inte förlorar sin status bara för att dessa överförs till eller sparas hos en extern tjänsteleverantör.

Arkivlagen

Konfidens vägleder er igenom lagkraven på att allmänna handlingar ska vara korrekta och skyddade mot förstörelse, obehörig åtkomst och radering samt vara sökbara för allmänheten.

GDPR

Konfidens hjälper er att ställa rätt krav i upphandlingar avseende inbyggt dataskydd ”privacy by design” och vägleder er i frågor om innehåll och användningen av personuppgiftsbiträdesavtal.

Patientdatalagen

Konfidens ger vårdgivare stöd i upphandlingar av IT-tjänster som berör journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Säkerhetsskyddslagen

Konfidens ger er som bedriver säkerhetskänslig verksamhet råd om när, hur och varför säkerhetsskyddsavtal behövs i IT-upphandlingar och när konsulter ska säkerhetsprövas.

Samhällsviktiga tjänster (NIS)

Konfidens hjälper er med att säkerställa att informationssäkerhetskraven som gäller i er verksamhet också upprätthålls av olika tjänsteleverantörer av IT-tjänster.

Samarbeta med dina kollegor

Verktyget är uppbyggt på samarbeten mellan kollegor med olika insikter och kompetenser. Användaren som kan vara vem som helst i projektteamet, t.ex. sakägare, IT-ansvarig, jurist eller upphandlare kan enkelt ta hjälp av någon annan för att svara på frågor.

Få hjälp med att göra bedömningen

Genom verktyget får ni pedagogisk och informativ hjälp med att själv besvara ett flertal frågeställningar medan den kvalificerade juridiska koden utför bedömningen och skapar ett beslutstöd i form av en juridisk analysrapport och en kravlista.

Få hjälp med att fatta beslut

Den juridiska analysrapporten ger er ett klart och tydligt svar på om IT-tjänsten kan upphandlas. Rapporten och kravlistan innehåller också rekommendationer på de nödvändiga avtalsvillkor, avtalsbilagor och tekniska krav som ska tillämpas i upphandlingen.

Priser

Alla priser som avser en årslicens gäller oavsett antal användare och analyser.

Analys

För kommuner, regioner och myndigheter som vill att Konfidens gör en analys åt er till ett fast pris.

30 000 kr/analys

Kommun

Licenspriset för kommuner baserar sig på hur stor kommunen är i antalet invånare.
Under 20 000 invånare

50 000 kr/år

Mellan 20 000 - 50 000 invånare

75 000 kr/år

Mellan 50 000 - 100 000 invånare

100 000 kr/år

Över 100 000 invånare

125 000 kr/år

Region

Licenspriset för en region som upphandlande enhet.

140 000 kr/år

Licensen omfattar ej regionala bolag som upphandlar IT-tjänster för egen räkning. Dessa regionala bolag behöver teckna egen licens.

Statlig Myndighet

Licenspriset för statliga myndigheter varierar beroende på storlek.

50 000 - 140 000 kr/år

Licenspriset för kommunala, regionala och statliga bolag eller andra offentligt styrda organ som upphandlar IT-tjänster för egen räkning baserar sig på storlek och/eller omsättning.

Vill du veta mer - Kontakta oss

Vill du veta mer

Kontakta oss

Bild på Lotta Bus

Lotta Bus

Grundare och bolagsjurist
Bild på Simon Wikstrand

Simon Wikstrand

Grundare och systemutvecklare

Vem står bakom Konfidens?

Bild på grundarna

Sourceomatic är företaget som har utvecklat Konfidens. Sourceomatic har som mål att digitalisera juridiken och göra den mer lättillgänglig för alla.

Idéen och tanken kring Konfidens har sitt ursprung i ett möte i augusti 2018 mellan våra grundare och deras respektive kompetenser. Lotta satt mitt uppe i en omfattande juridisk laglighetsanalys för en myndighet, när Simon ifrågasätter om inte arbetet borde kunna effektiviseras. Efter att ha slagit sina kloka huvuden ihop föddes idén om att utveckla ett juridiskt analysverktyg som hjälper myndigheter att själva på ett effektivare sätt göra en laglighetsanalys för att kunna upphandla IT-tjänster och digitalisera sin verksamhet.

Med stöd från

Konfidens får offentligt stöd från följande verksamheter

Västra Götalands Regionen
Almi
Innovatum Startup
Vinnova Sveriges Innovationsmyndighet